Mabinogi 奇幻世界

Update 新增寵物訓練師任務攻略 2020-07-18 beanfun!樂豆 Mabinogi官方網站

奇幻氣象局

奇幻氣象局

天氣時間表說明

  天氣晴朗 適合戶外活動   下雨 數字低影響生產低
  多雲 氣溫較低   大雷雨 避免出門在家練生產
  現在時間格    

塔爾汀、索利亞庫林、亞布內亞、塔拉、布拉格平原 一週天氣預報

現在時間:2020-09-30 02:04:11

AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2020-09-30
星期三
    457580  25  60   5             6030    
  65   4075  70  55   5        10 35    9030 
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2020-10-01
星期四
  55     !!95    202070    7570   308065    35 
  8095 6085    55 40  2560   95   5   10 45 8045 
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2020-10-02
星期五
  2070  20 30                  95   50 85 20
90501520 55  7035  9520!!  !!35 20     90 60 60 45   
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2020-10-03
星期六
95  7570 95           10  50 804080  65    90  
 !! 60   85 5  50!!  15      658065    3585    
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2020-10-04
星期日
85    60   1030     50    1050 90  35709065 80  30
45 10  5585 9590   !!  60 807565   65 45   15   40 
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2020-10-05
星期一
             602055 60  35 !! 45 90 15 90  5 
5 75        40 80  5510 75 85956065   10   20   
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2020-10-06
星期二
6515   5  20 65          10 55651065     90 60 
10    55 !!      10    !!65957560 60 8595 85 45907070
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
回頂端