Mabinogi 奇幻世界

Update 更新套裝效果清單列表 2016-08-28 beanfun!樂豆 Mabinogi官方網站

奇幻氣象局

奇幻氣象局

天氣時間表說明

  天氣晴朗 適合戶外活動   下雨 數字低影響生產低
  多雲 氣溫較低   大雷雨 避免出門在家練生產
  現在時間格    

塔爾汀、索利亞庫林、亞布內亞、塔拉、布拉格平原 一週天氣預報

現在時間:2017-05-28 12:42:49

AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2017-05-28
星期日
       35     7560 55            35      
          85                         
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2017-05-29
星期一
   580          2570    95              
    2020    15        25        35       
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2017-05-30
星期二
                75 15        85       55
  30   5              45 45            
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2017-05-31
星期三
 5                     65   859515 90    
30           55                       
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2017-06-01
星期四
 55    !!          85              80 6085
     50   10    3595        70    95 95 40  
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2017-06-02
星期五
   55 55 85        60      !!   40        
     4090 15          45 50     15    65   
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2017-06-03
星期六
      80      80  15            50      
       90  20       109085              10
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
回頂端