Mabinogi 奇幻世界

Update 新增寵物訓練師任務攻略 2020-07-18 beanfun!樂豆 Mabinogi官方網站

奇幻氣象局

奇幻氣象局

天氣時間表說明

  天氣晴朗 適合戶外活動   下雨 數字低影響生產低
  多雲 氣溫較低   大雷雨 避免出門在家練生產
  現在時間格    

塔爾汀、索利亞庫林、亞布內亞、塔拉、布拉格平原 一週天氣預報

現在時間:2020-12-04 14:04:51

AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2020-12-04
星期五
 70  45  55      45        25       80 45  
90 60      25                     !!    
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2020-12-05
星期六
   75      !!     75                   
15                  95    25 65         
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2020-12-06
星期日
  9535  80        30     80     8035   75   
       70   95 90    75   85           5 
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2020-12-07
星期一
            45                       
40    !!    15       35    4535       30   
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2020-12-08
星期二
              40     90               
   10 90    70  55              90 90 30 15 
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2020-12-09
星期三
          6535  55     70              45
             !!  10      30 8510    20    
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2020-12-10
星期四
        25       15    85 95  80 55   5050  
       65 !!    80                   10 
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
回頂端