Mabinogi 奇幻世界

Update 更新套裝效果清單列表 2016-08-28 beanfun!樂豆 Mabinogi官方網站

奇幻氣象局

奇幻氣象局

天氣時間表說明

  天氣晴朗 適合戶外活動   下雨 數字低影響生產低
  多雲 氣溫較低   大雷雨 避免出門在家練生產
  現在時間格    

堤爾克那、杜加德走廊、杜加德社區與城堡 一週天氣預報

現在時間:2017-05-24 10:12:31

AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2017-05-24
星期三
        !!!!55     70          4075       
   7055  85  8520 20   55            70   15 
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2017-05-25
星期四
60      705010      !!  80      35         
     55        30    60         35  155010 
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2017-05-26
星期五
      70                      40      
     5    25             5           
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2017-05-27
星期六
      25      95   !!   35  95         !! 
            40       45    60        20 
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2017-05-28
星期日
    85!!  40               8040          
      90    25   15!!    !!   95 95 65      
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2017-05-29
星期一
         !!        95         65       
              95  !!        20         
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2017-05-30
星期二
 85 25     10    50            !!60      !!
 70       25        !!      65    !!    45
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
回頂端