Mabinogi 奇幻世界

Update 更新套裝效果清單列表 2016-08-28 beanfun!樂豆 Mabinogi官方網站

奇幻氣象局

奇幻氣象局

天氣時間表說明

  天氣晴朗 適合戶外活動   下雨 數字低影響生產低
  多雲 氣溫較低   大雷雨 避免出門在家練生產
  現在時間格    

最近大雨或雷雨的區域

山米爾2015-05-13 10:20 ~ 10:39 下雨 90
凱安港口2015-05-13 10:20 ~ 10:39 下雨 90
拉諾2015-05-13 10:20 ~ 10:39 下雨 90
庫爾克勒2015-05-13 10:20 ~ 10:39 下雨 95
傑利嶺2015-05-13 10:20 ~ 10:39 下雨 90

各地區今日 天氣預報

現在時間:2017-05-24 10:11:35

AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
堤爾克那         !!!!55     70          4075       
   7055  85  8520 20   55            70   15 
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
杜巴頓        40       10  55                 
  45   35!!90         5    45         5  
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
班克爾 10 90  95     70                        
         50  206065          35  60  70    
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
艾明馬夏       30 20!!80  95    70  40      80       
   35      15  30                     40
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
山米爾    65           2015       4525 3590 4090    
 25    50         25  15           4535  90
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
凱安港口    70           3530       5535 4590 5090    
 35    55   15 5   40  25           5045  90
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
拉諾    70           3030       5535 4590 4590    
 35    55   10     35  25           5045  90
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
克諾斯                             40  45    
                                   35
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
庫爾克勒    80           5550       7055 6595 6595    
 551515  70   40 35   55  50           6565  90
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
傑利嶺    55                    3510 2085 2590    
 5    35         10              3020  85
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
影子世界    55                    3510 2085 2590    
 5    35         10              3020  85
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
塔爾汀、塔拉    65           2015       4525 3590 4090    
 25    50         25  15           4535  90
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
回頂端