Mabinogi 奇幻世界

Update 新增寵物訓練師任務攻略 2020-07-18 beanfun!樂豆 Mabinogi官方網站

奇幻氣象局

奇幻氣象局

天氣時間表說明

  天氣晴朗 適合戶外活動   下雨 數字低影響生產低
  多雲 氣溫較低   大雷雨 避免出門在家練生產
  現在時間格    

最近大雨或雷雨的區域

班克爾2020-10-28 03:51 ~ 04:11 下雨 95
班克爾2020-10-28 05:51 ~ 06:11 下雨 90
杜巴頓2020-10-28 06:11 ~ 06:31 下雨 95
山米爾2020-10-28 07:51 ~ 08:11 下雨 95
凱安港口2020-10-28 07:51 ~ 08:11 下雨 95

各地區今日 天氣預報

現在時間:2020-10-27 13:51:27

AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
堤爾克那    4595 40       5 5040302525  50     10     5
65   4060 75 15    85   50203530        20  3570 
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
杜巴頓 !!   !!  !!95   75  52510      40  35      4045
95 75251025   75   95 40   30 90 2535  15 60 65 10  
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
班克爾   80  25  759040 40   5    95 65 20   60 55   70
80 15  8595 10 55 90        1585    !!   45 85 55
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
艾明馬夏 403010 65    5 904540 80 20   54575 90  90   15 40 
                    60 203075  9540 5035 70 30
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
山米爾 5   3585    402590  155 1030   208530   7575     
 85 5540 201525 3065 7545   9590  10 95     !!     
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
凱安港口 20   4585    503590  3020 2040   358540  158080  15  
590 6045 302535 4070 805515  9590  25 955    !!   1015
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
拉諾 20   4585    453590  2520 2040   358540  158080  10  
590 6045 302535 4070 805515  9590  25 955    !!   1015
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
克諾斯      50      60           45    3025     
 55         5 30    7560    85     85     
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
庫爾克勒 40   5590  20 605090  4540 4055 15 509055  358585  35  
2590 7060 454550 55805856535  9590  40109525 5  !!  53035
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
傑利嶺      70      75           65    5555     
 75 15       40 55    8575    90     95     
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
影子世界      70      75           65    5555     
 75 15       40 55    8575    90     95     
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
塔爾汀、塔拉 5   3585    402590  155 1030   208530   7575     
 85 5540 201525 3065 7545   9590  10 95     !!     
PM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
回頂端